Podmienky predaja

Obchodné podmienky spoločnosti PROJEKTMEDIA s.r.o.

1. Všeobecné

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.profilampy.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť PROJEKTMEDIA s.r.o., so sídlom U Břehu19/817,Praha 10-Hostivař,IČ 271 57 938, zapísaná v obchodnom rejstríku Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 100707 a kupujúceho, čím sa môže stať každý návštevník tejto stránky, ktorý sa riadne zaregistruje a pri splnení všetkých podmienok si závâzne objedná ponúknutý tovar. Všetky zmluvné vzťahy sú v súlade s právným poriadkom Českej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ,riadi sa obchodnými podmienkami zákonom č.40/1964 Zb., občianskym zákonníkom a zákonom č.634/1992 Zb.o ochrane spotrebiteľa. Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadi sa obchodným zákonníkom/č.513/1991 Zb./,všetko podľa znenia noviel.

2. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy sú položky (lampy do projektorov a projekčných televízorov) uvedené v kupnej zmluve,ktorú objednávateľ potvrdí pri odoslaní objednávky z internetového e-shopu www.profilampy.sk.

Predávajúci sa zavâzuje,že kupujúcemu dodá tovar podľa parametrov uvedených v popise tovaru,alebo s podobnými vlastosťami pre objednaný typ položky,ktorý vyhovuje normám a ďalším nariadeniam, ktoré sú platné v Českej republike.

3. Registrácia a ochrana osobních údajov

Pred nákupom tovaru v e-shope www.profilampy.sk je nutné sa zaregistrovať. Registráciou získá spoločnosť identifikačné údaje, potrebné pre celkové uzatvorenie kúpnej zmluvy. Hlavný účel získaných dokladov je pre správne vyhotovenie účetných dokladov.

Spoločnosť PROJEKTMEDIA s.r.o. sa riadi pri spacovávaní informácií o zákazníkoch platnými zákonmi Českej republiky, hlavne zákonom o ochrane osobných údajov 101/2000 Zb. Rôzne informácie o zákazníkoch slúžia výlučne pre internú potrebu spoločnosti, okrem nutného kontaktu a údajov o adrese, ktoré sú v prípade dopravy tovaru predávané prepravným spoločnostiam. Osobné údaje o zákazníkoch má spločnosť PROJEKTMEDIA s.r.o. po dobu 2 rokov. Zákazník môže svoje údaje meniť, alebo opraviť po prihlásení na stránky www.profilampy.sk. Osobné údaje je tiež možné na základe písomnej žiadosti zákazníka vymazať z databázy spoločnosti PROJEKTMEDIA s.r.o.

 

4. Objednávka tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Objednať tovar a uzavrieť kúpnu zmluvu tak, aby bola platná, može kupujúci urobiť následovne:telefonicky, emailem, faxom, alebo prostredníctvom internetového e-shopu www.profilampy.sk. Akákoľvek forma objednávky je závâzná a je súčasne návrhom kúpnej zmluvy. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky z e-shopu www.profilampy.sk je vyplnenie všetkých predpísaných údajov. Kupná zmluva vzniká okamžikom doručenia závâznej objednávky kupujúceho spoločnosti PROJEKTMEDIA s.r.o.. Od tejto chvíle vznikajú medzi kupujúcim a spoločnosťou PROJEKTMEDIA s.r.o. vzájomné práva a povinnosti. Spoločnosť PROJEKTMEDIA s.r.o. môže v niektorých prípadoch žiadať od kupujúceho potvrdenie objednávky (telefonicky, alebo písomne) v danom termíne. V opačnom prípade bude objednávka považovaná za neplatnú. Spoločnosť PROJEKTMEDIA s.r.o. má právo vo výnimočných prípadoch na zmenu ceny objednaného tovaru. V takom prípade spoločnosť PROJEKTMEDIA s.r.o. pošle kupujúcemu nový návrh s upozornením na zmenu ceny a kupná zmluva bude uzatvorená doručením vyplneného nového potvrdenia o prijatí ponuky so zmenenou cenou predávajúcemu. Súčasťou závâznej objednávky je určenie spôsobu dodania tovaru a úhrada kúpnej ceny/štandartne je nastavené dodanie prepravnou službou a dobierka ako platba za tovar.

 

5.  Cena tovaru a platba

Ako cena pri uzatvorení kúpnej zmluvy medzi pedávajúcim a kupujúcim platí cena uvedená v cenníku v dobe uzavretia kúpnej zmluvy. V prípade, že nieje cena tovaru známa v dobe uzavretia kúpnej zmluvy, bude stanovená dohodou strán neskôr, kde má kupujúci povinnosť do 2 dní od určenia kúpnej ceny predávajúcim vyrozumieť predávajúceho, či súhlasí s kúpnou cenou, alebo nie. V prípade, že kupujúci nevyrozumí v čase akceptovateľnosť ceny, považuje sa tento prejav ako nesúhlas s cenou a s ponukou predávajúceho, kde predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku bez sankcí pre obe strany.

Štandartne je tovar platený v hotovosti pri osobnom odbere, dobierkou pri dodaní tovaru (dobierku inkasuje prepravná služba),fakturou platba vopred na účet predávajúceho. Tovar na faktúru môžu obdržať spoločnosti s podpísanou dealerskou zmluvou, školy, štátne inštitúcie a spoločnosti po individuálnej konzultácii pri dodaní tovaru obdrží zákazník faktúru so splatnosťou 14 dní. Predávajúci zostává vlastníkom tovaru až do zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom. Daňovým dokladom je tiež doklad vydaný pri platbe v hotovosti pokladňou predávajúceho. Prevzatie tovaru kupujúcim je možné až po jeho zaplatení, pokiaľ nieje dohodnuté inak. V prípade, keď kupujúci uhradí platbu skôr a predávajúci nemôže dodať tovar, predávajúci vrátí platbu zákazníkovi dohodnutým spôsobom do 30 dní.

 

6. Dodacia lehota

Tovar objednaný závâznou objednávkou a zaplatený dohodnutým spôsobom bude kupujúcemu dodaný podľa dohody do 5 pracovných dní. (platí pre tovar, ktorý bol v dobe objednávky na sklade). Tovar je dodávaný prepravnou službou. osobne, po dohode je možné vyzdvihnúť tovar v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na adrese spoločnosti PROJEKTMEDIA s.r.o., U Břehu 19/817, Praha 10-Hostivař (volajte + 420 274 021 811). Dodaný tovar je kupujúci povinný prevziať. Po vyzdvihnutí tovaru sa kupujúci stáva jeho vlastníkom a v ten deň začíná záručná doba. Pred montážou tovaru je kupujúci povinný sa oboznámiť s návodom a dodržiavať ho.

Dodacia lehota je primerane predlžená, pokiaľ oneskorenie nieje zavinené predávajúcim. Ak sa jedná o dôležitú objednávku, vyžiada si kupujúci od predávajúceho písomné potvrdenie objednávky. V prípade,že tovar nieje na sklade, alebo ho nieje možné dodať do 5 pracovných dní od prevzatia objednávky, oznámi to predávajúci kupujúcemu a zároveň ho bude informovať o predbežnom náhradnom termíne dodania, alebo ponúkne iný výrobok zrovnatelný s pôvodným. V tomto prípade si predávajúci vyžiada súhlas kupujúceho. Doručenie zásielky sa riadi podmienkami prepravnej služby DPD, PPL, alebo Českej pošty a.s.. Prevzatím faktúry, podpisom dodacieho, alebo prepravného listu kupujúci súhlasí, že zásielka splňovala všetky podmienky vyššie uvedené a na neskoršiu reklamáciu o porušenosti obalu zásielky nebude braný ohľad. Faktúra slúži zároveň ako daňový doklad a je priložená k balíku.

 

7.  Záruka a servis

Záručná doba začína vyzdvihnutím zásielky kupujúcim. Predávajúci poskytuje záruku za kvalitu úplnosti dodávky. Tovar je dodávaný so zárukou podľa objednaného typu lampy a to obvykle 3 mesiace, alebo 2000 hodin svietivosti, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Vada, ktorá vznikla neodbornou montážou, alebo iným neodborným manipulovaním, nebude považovaná za vadu tovaru a nevzťahuje sa na ňu zodpovednosť predávajúceho.

Ak príde k výmene tovaru, na ktorý bola záruka poskytnutá, záručná doba platí od prevzatia nového tovaru. Právo zo zodpovednosti za vadu tovaru, na ktorý sa záruka vzťahuje, musí byť kupujúcim uplatnené v záručnej době. Ak nebolo toto právo uplatnené v záručnej době, zaniká jej uplynutím. Predávajúci upozorňuje na dôležitosť presného dodržovania návodu pri akomkoľvek používaní výrobku.

 

8. Reklamácia poškodenej zásielky

Pri preberaní zásielky skontrolujte či je obal neporušený a zásielka nejaví znaky poškodenia. Pokiaľ zistíte porušenie originálného obalu výrobku, alebo zistíte iné porušenie obalu, svedčiace o neoprávnenom vniknutí do zásielky, doporučuje sa kupujúcemu zasielku vo vlastnom záujme neprevziať! V prípade prevzatia takejto zásielky je doručovateľ povinný zapísať do prepravného listu, že zásielka bola prevzatá s poškodeným obalom.

V prípade reklamácie nás kontaktujte priamo na čísle +420 274 021 811, na e-mailu info@projektmedia.cz, alebo na adrese PROJEKTMEDIA s.r.o., U Břehu 19, Praha 10-Hostivař, 102 00( PO-Pá od 8:30-16:00).

Informácie o priebehu reklamácie získáte na tel:+420 274 021 811. Po vyriešení reklamácie vás budeme informovať písomne, alebo telefonicky.

 

9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní (vrátenie výrobku)

Kupujúci má právo podľa§ 53 odst.7 občianského zákonníka odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, za predpokladu, že kupná zmluva bola uzatvorená na báze komunikácie na diaľku. Pokiaľ sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar bez známky používania, alebo opotrebovania, v originálnom obale poslať spâť v uvedenej lehote (určujúci je datum odoslania). Predávajúci do 30 dní od odstúpenia vrátí zákazníkovi spâť sumu dohodnutým spôsobom.

Ak uplatňuje kupujúci svoje právo na odstúpenie od zmluvy, ktorá bola uzatvorená na bázi komunikácie na diaľku, do 14 dní od prevzatia tovaru a tovar prevzal prostredníctvom prepravnej služby, alebo kurýrom, uplatňuje toto svoje právo na adrese sídla firmy PROJEKTMEDIA s.r.o., U Břehu 19, Praha 10-Hostivař, 102 00. Vrátenie peňazí prebieha výhradne prevodom na účet kupujúceho do 30 dní. V prípade ďalšieho nákupu u spoločnosti PROJEKTMEDIA s.r.o. môže byť suma ihneď po vystavení započítaná oproti novej fakture u predajcu.

 

10. Storno objednávky

Dá sa uskutočniť ešte před jej expedíciou, mailom na info@projektmedia.cz, alebo telefonicky na čísle +420 274 021 811. V prípade, že tovar už bol odoslaný a zákazník objednávku stornuje, tovar neprevezme, odmietne prevziať tovar v stanovenom termíne od doručiteľa, alebo zásielka nemohla byť doručená z dôvodu neoznačenej schránky, či zvonku,v takom prípade je zákazník povinný uhradiť stornovací poplatok vo výške 20% z ceny tovaru, najmenej však 500Kč. Tieto poplatky budú vymáhané podľa platných predpisov Českej republiky.

 

11. Záverečné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znenia,ktoré sú uvedené na internetových stránkách predávajúceho v deň odoslania elektronickej objedbávky, ak nieje dohodnuté inak. Odoslaním elektronickej objednávky potvrdí kupujúci predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar spolu s prípadnými expedičnými a dopravnými nákladami a všetky obchodné podmienky a ustanovenia v znení platnom v momente odoslania objednávky. Odoslanou objednávkou je kupujúci po dobu stanovenú k prevzatiu tovaru viazaný. Učastníci sa výslovne v zmysle ustanovenia § 262,odstavca 1 Obchodného zákonníka dohodli, že ak nieje podmienkami výslovne stanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti Obchodným zákonníkom a jeho ustanovením § 409 a následujúcim.

Platnosť týchto obchodných podmienok je od 1.1.2013 do odvolani.